English

CE märkning

BK Services kan bland annat hjälpa er med följande tjänster:

 • Bedömning och inklassning av produkt mot rätt regelgivande direktiv och standard(er)
 • Ta hand om hela CE-märkningsprocessen
 • Sammansättning av en "Technical File" som är ett krav vid en CE-märkning
 • Utformning av en EG deklaration (Declaration of Conformity)
 • Rådgivning eller genomförande av en riskanalys
 • Utföra de mätningar som krävs.

Arbetet med att ta fram en teknisk fil kan ibland vara omfattande. De delar som ofta behöver ingå i den tekniska filen är:

 • Produktägarinformation
 • Produktbeskrivningsdokument
 • Sammanställning av standarder och direktiv som appliceras på produkten (även på interna delkomponenter)
 • Lista på kritiska komponenter
 • Scheman, layouter, BOM-listor och mekaniska ritningar på produkten som helhet.
 • Dokument för placering och beskrivning av varningssymboler (även interna som inte syns i bruksanvisningen)
 • Kravspecifikation på produkten
 • En riskanalys eller i vissa fall ett enklare riskregister
 • Sammanställning av testrapporter och certifikat
 • Sammanställning av tillhörande manualer och reservdelslistor mm.
 • RoHS dokumentation (Att inga förbjudna ämnen används)
 • WEEE dokumentation (Hantering av produkten efter kassering)

 

Så här skriver europakommissionen på sin hemsida

Bokstäverna "CE" förekommer på många produkter som säljs inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Dessa bokstäver visar att produkter som säljs i EES har bedömts uppfylla höga säkerhets-, hälso-, och miljöskyddskrav. När du köper en ny telefon, en teddybjörn eller en TV inom EES, hittar du CE-märket på dem. CE-märkning stödjer även rättvis konkurrens genom att hålla alla företag ansvariga mot samma regler.

Genom att CE-märka en produkt, deklarerar en tillverkare att produkten uppfyller alla rättsliga krav för CE-märkning och kan säljas i hela EES. Detta gäller även för produkter som tillverkats i andra länder men som säljs inom EES.

Det finns två huvudsakliga fördelar som CE-märkningen medför för företag och konsumenter inom EES:

Företagen vet att produkter som bär CE-märkning kan säljas i EES utan inskränkningar.
Konsumenterna får samma nivå av hälso-, säkerhets- och miljöskydd i hela EES.

CE-märkningen är en del av EU: s harmonisering inom lagstiftningen som huvudsakligen förvaltas av generaldirektoratet för den inre marknaden, industri, entreprenörskap och småföretag. CE-märkningen för begränsning av farliga ämnen sköts av generaldirektoratet för miljö. Omfattande vägledning om genomförandet av EU: s produktregler kan hittas i den så kallade Blue Guide.
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18027/attachments/1/translations/

VIKTIG NOTERING:

Alla produkter behöver inte CE-märkas. Det är endast obligatoriskt för de flesta av de produkter som omfattas av direktiven enligt den s.k. nya metoden. Det är förbjudet att anbringa CE-märkningen på andra produkter.

Observera att CE-märkningen inte betyder att en produkt har godkänts som säker av EU eller av en annan myndighet. Den anger inte varifrån en produkt härstammar.

Källa: ec.europa.eu